KONKURS “Dziewczyna Olivia Plum”

Dziewczyny! Filozofią marki OP od początku jest Naturally with Love - z miłości do natury, z miłości do siebie samej, w trosce o własne ciało i jego potrzeby. Mamy nadzieję, że nasze kosmetyki towarzyszą Wam w tej drodze - do lepszego poznania siebie, do pokochania siebie i dbania o twarz, ciało nie dlatego, że tak wypada, a dlatego, że chcemy sobie samym podarować odrobinę czułości. 


Nasza Olivkowa społeczność się rozrasta i wierzymy, że zespół Olivia Plum tworzymy nie tylko my, ale również Wy! Dlatego chcemy Was poznać, zobaczyć i stworzyć prawdziwy team OP! ⁠Prosimy więc - pokażcie się nam! Jak? Mamy nadzieję, że nasz #konkurs nam w tym pomoże! 

No dobra, ale na czym polega zabawa? 

Czekamy na Wasze zdjęcia, opublikowane w serwisie Instagram. Fotografia powinna przedstawiać dziewczynę Olivia Plum - w myśl sloganu marki Naturally with Love

Zdjęcie powinno prezentować twarz bądź ciało z dowolnym produktem marki Olivia Plum, posiadanym już wcześniej, zakupionym poprzez sklep on-line Olivia Plum, bądź u partnerów Olivia Plum. Konkursowe zdjęcie należy umieścić na swoim koncie w serwisie Instagram oraz oznaczyć je hasztagiem: #oliviaplum wraz z oznaczeniem profilu @oliviaplumbeauty. 

Trzy wybrane zdjęcia opublikujemy na naszym profilu i nagrodzimy kosmetykami Olivia Plum:

Na Wasze zgłoszenia czekamy od 16.05.2021 do 20.06.2021 r. o godz. 23:59 czasu polskiego. Szczegółowy regulamin konkursu znajdziecie poniżej oraz na stronie z regulaminem konkursu (klik)

  Regulamin konkursu pod nazwą “Dziewczyna Olivia Plum”

  §1 Postanowienia Ogólne

  1. Niniejszy dokument (dalej zwany: „Regulaminem”), ustanawia zasady uczestnictwa w konkursie pod nazwą Dziewczyna Olivia Plum, mającym na celu wyłonienie autorów 3 najciekawszych zdjęć przedstawiających naturalne piękno klientki marki Olivia Plum.
  2. Organizatorem Konkursu jest Plum Anna Śliwińska z siedzibą ul. Wspólna 13/34, 41-200 Sosnowiec identyfikującą się numerem NIP 644 302 40 20 dalej zwany „Organizatorem”.
  3. Konkurs prowadzony jest na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie w zgodzie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  4. Konkurs będzie komunikowany w Social Mediach marki Olivia Plum: IG www.instagram.com/oliviaplumbeauty FB https://www.facebook.com/OliviaPlumBeauty oraz na stronie internetowej www.oliviaplum.pl
  5. Konkurs rozpoczyna się dnia 16.05.2021 r. godz. 12:30, a kończy się dnia 20.06.2021 r. o godz. 23:59 czasu polskiego.

  §2. Uczestnicy i zasady Konkursu

  1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.
  2. W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna (konsument w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego), zwana dalej Uczestnikiem, która:
   1. zapoznała się z niniejszym Regulaminem i zaakceptowała jego treść i wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu poprzez zgłoszenie udziału w Konkursie;
   2. ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
   3. zamieszkałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
   4. posiada konto w serwisie Instagram,
   5. wykona Zadanie Konkursowe.
  3. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba, spełniająca warunki określone w §2. ust. 2 Regulaminu.
  4. Z udziału Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz podmioty i pracownicy podmiotów świadczących usługi na rzecz Organizatora przy organizowaniu Konkursu na podstawie umów cywilnoprawnych, a także członkowie najbliższej rodziny (małżonkowie, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo) wyżej wymienionych osób.
  5. Celem wzięcia udziału w Konkursie, Uczestnik musi :

  a) posiadać aktywne konto w serwisie Instagram i posiadać na nim profil publiczny

  b) wykonać zdjęcie pt. dziewczyna Olivia Plum na którym zaprezentuje zdjęcie swojej twarzy bądź swojego ciała z dowolnym produktem marki Olivia Plum, posiadanym już wcześniej, zakupionym poprzez sklep on-line Olivia Plum, bądź u partnerów Olivia Plum,

  c) opublikować wykonane zdjęcia na swoim koncie w serwisie Instagram oraz oznaczyć je hasztagiem: #oliviaplum wraz z oznaczeniem profilu @oliviaplumbeauty

  6. W Konkursie wezmą udział wyłącznie Uczestnicy, którzy wykonają Zadanie Konkursowe w czasie trwania Konkursu.

  7. Uczestnik może wziąć udział w Konkursie więcej niż 1 (słownie: jeden) raz.

  8. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia i nieuwzględnienia w Konkursie wykonanych Zadań Konkursowych, których autorzy:

   a) nie działają w własnym imieniu, lecz przez osoby trzecie,

   b) działają z fikcyjnych konta/profili w serwisie Instagram;

   c) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Instagram;

   d) naruszają regulamin serwisu Instagram.

   e) użyli w Zadaniu Konkursowym słowa powszechnie uznanych za obelżywe, treści pornograficznych, treści propagujących nienawiść na tle rasowym, etnicznym i religijnym lub dyskryminujących grupy społeczne.

   § 3 Prawa do wykonanych Zadań Konkursowych

   1. Uczestnik zapewnia, że wykonane Zadanie Konkursowe nie będzie naruszać jakichkolwiek praw lub dóbr Organizatora, osób i podmiotów trzecich, w szczególności ich praw autorskich majątkowych i osobistych oraz dóbr osobistych.
   2. Uczestnik oświadcza, iż przysługuje mu do wykonanego Zadania Konkursowego wyłączne i nieograniczone prawa autorskie oraz że wykonane Zadanie Konkursowe nie jest obciążone żadnymi prawami osób trzecich, a praca nie była wcześniej publikowana.
   3. Wraz z wykonaniem zadania konkursowego, Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku za pośrednictwem Internetu, w tym w szczególności w formie materiałów reklamowych, umieszczanych na stronie internetowej oraz na portalach internetowych Instagram, Facebook, przedstawiających Uczestnika. Uczestnik upoważnia Organizatora do rozpowszechniania wizerunku z ujawnieniem lub bez ujawnienia tożsamości Uczestnika.
   4. Na podstawie art. 921 § 3 ustawy Kodeks cywilny Organizator zastrzega z chwilą wydania Nagrody - nabycia niewyłącznej licencji do nagrodzonego w Konkursie Zadania Konkursowego bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, a nagrodzony Uczestnik Konkursu (Zwycięzca) udziela Organizatorowi niewyłącznej licencji do nagrodzonego Zadania Konkursowego na następujących polach eksploatacji:
    1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
    2. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
    3. w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt b - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym wprowadzenie utworu do pamięci komputera oraz do sieci telekomunikacyjnych i informatycznych.

   §4. Nagrody i wyłonienie Zwycięzców

   1. Dla zapewnienia prawidłowości przeprowadzenia Konkursu, Organizator powoła 3 osobową Komisję dalej zwaną Komisją Konkursu. Do zadań Komisji Konkursu należeć będzie czuwanie nad prawidłowością przebiegu Konkursu, podejmowanie decyzji we wszelkich kwestiach dotyczących Konkursu, w tym w zakresie interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu oraz wyłonienie Uczestników, którym przyznane zostaną Nagrody (dalej: Zwycięzców). Decyzje Komisji są ostateczne, co nie pozbawia Uczestnika prawa do dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa.
   2. Po zakończeniu Konkursu, Komisja Konkursu dokona oceny przesłanych przez Uczestników prac i wyłoni Uczestników, którzy najlepiej wykonają Zadania Konkursowego pod kątem ich atrakcyjności, oryginalności i kreatywności oraz wyłoni w ten sposób 3 (słownie: troje) Zwycięzców.
   3. W Konkursie zostaną przyznane 3 zwycięskie nagrody:

   Miejsce I - zestaw kosmetyków COCO Beauty Box https://www.oliviaplum.pl/kategoria/zestawy-prezentowe/coco-beauty-box-zielony

   Miejsce II- dowolne, pełnowymiarowe serum do twarzy marki Olivia Plum (do wyboru 30ml serum GLOW, LIFT lub DRIP)

   Miejsce III - tonik DASH - Nawilżająca Esencja Tonizująca (100 ml) https://www.oliviaplum.pl/kategoria/twarz/tonik-dash-nawilzajaca-esencja-tonizujaca

   1. Nagrody są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT.
   2. Komisja zakończy wyłanianie Zwycięzców najpóźniej w dniu 27.06.2021 r.
   3. Zwycięzca Konkursu zostanie poinformowany o uzyskaniu Nagrody poprzez zamieszczenia listy Zwycięzców wskazujących nazwy profili w profilu Organizatora w serwisie Instagram najpóźniej dnia 28.06.2021 Ponadto informacja o wygranej w Konkursie zostanie przesłana Zwycięzcom w wiadomości prywatnej w serwisie Instagram.
   4. Warunkiem otrzymania Nagrody jest przekazanie przez Zwycięzcę Organizatorowi w ciągu 14 dni od dnia wysłania przez Organizatora, wiadomości prywatnej o wygranej informacji niezbędnych przekazania Nagrody, w tym w szczególności: imienia, nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu, adresu korespondencyjnego na terytorium Rzeczypospolitej Polski.
   5. W przypadku nieprzekazania przez Zwycięzcę w terminie i na zasadach określonych w ust. 7 powyżej danych niezbędnych do przekazania Nagrody, Komisja Konkursowa wybierze kolejnego Uczestnika otrzymującego daną Nagrodę.
   6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzekazanie Uczestnikowi Nagrody, jeśli brak możliwości przekazania Nagrody wyniknął wyłącznie z niepodania przez Uczestnika danych wymaganych do doręczenia Nagrody lub podaniu danych nieprawidłowych lub niezgodnych z Regulaminem.
   7. Każda Nagroda zostanie przesłana przez Organizatora za na adres wskazany przez Zwycięzcę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie 7 dni od dnia przesłania przez Zwycięzcę w odpowiedzi na informację powiadamiającą o przyznanej Nagrodzie wszelkich danych umożliwiających wysyłkę Nagrody, tylko jeden raz.
   8. Fundatorem Nagród jest Organizator.
   9. Zwycięzca nie może przenieść praw do przyznanej nagrody na osobę trzecią.
   10. Zwycięzca ma możliwość zrzeczenia się prawa do przyznanej mu Nagrody składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie.
   11. W Konkursie można otrzymać Nagrodę tylko 1 (słownie: jeden) raz.
   12. Nagroda zostanie wysłana Uczestnikowi na koszt Organizatora.
   13. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do żądania zamiany Nagrody na nagrodę pieniężną.

   §5. Dane Osobowe

   1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Kontakt z organizatorem jest możliwy korespondencyjnie na adres Wspólna 13/34, 41- 200 Sosnowiec oraz na adres e-mail hello@oliviaplum.com.
   2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO – realizacja umowy, art. 6 ust. 1 lit f tj. prawnie uzasadniony interes administratora w zakresie rozpoznawania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
   3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w okresie i zakresie (celu) niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzców, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji a w przypadku Laureatów również powiadomienia o przyznaniu Nagrody, wydania Nagrody.
   4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek udziału w Konkursie i wydania Nagród Zwycięzcom, w zakresie danych identyfikacyjnych, adresowych.
   5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania Konkursu, a po jego zakończeniu do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, nie dłużej niż przez 5 lat, od końca roku kalendarzowego w którym przeprowadzono Konkurs.
   6. Organizator realizuje prawa osób, których dane dotyczą, tj. dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
   7. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, Uczestnik ma prawo cofnąć zgodę, w każdym czasie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody wymaga zgłoszenia elektronicznego na adres e-mail: biuro@oliviaplum.com
   8. Odbiorcą danych są: podmioty świadczące usługi hostingowe, usługi pocztowe, podmioty z którymi współpracuje Organizator w ramach usług księgowych i podatkowych, organy publiczne na podstawie i w granicach prawa w szczególności jak KAS, organy ścigania.
   9. Dane osobowe nie są transferowane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
   10. Dane osobowe nie są przetwarzane automatycznie i poddawane profilowaniu.

   § 6. Reklamacje

   1. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji z dopiskiem „Reklamacja: Konkurs 3 urodziny Olivii Plum.” na adres e-mail hello@oliviaplum.com związanej z przebiegiem Konkursu w trakcie jego trwania, a także do 7 dni po zakończeniu Konkursu.
   2. Pismo zawierające reklamację powinno wskazywać imię i nazwisko Uczestnika oraz adres do korespondencji na który wysłana zostanie odpowiedź na reklamację.
   3. Organizator w terminie 7 dni udzieli Uczestnikowi odpowiedzi na reklamację listem poleconym wysłanym na adres podany w piśmie zawierającym reklamację.
   4. Negatywne rozpatrzenie przez Organizatora reklamacji Uczestnika nie wyłącza prawa Uczestnika do dochodzenia roszczeń przysługujących mu na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym na drodze postępowania sądowego.

   §7. Postanowienia końcowe i informacje techniczne.

   1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 16.05.2021. r.
   2. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29.07.1992 r. (Dz. U. z 2004r., Nr 4, poz. 27, z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.
   3. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przesłania przez potencjalnego Uczestnika wykonanego Zadania Konkursowego z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Uczestnika.
   4. Regulamin Konkursu udostępniony jest w czasie trwania Konkursu na stronie internetowej Organizatora pod adresem URL: https://www.oliviaplum.pl/blog/aktualnosci/ i w siedzibie Organizatora.
   5. Organizator zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań celem polubownego załatwienia wszelkich sporów mogących powstać w związku przeprowadzeniem Konkursu.
   6. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest sąd właściwy miejscowo i rzeczowo zgodnie z przepisami prawa.
   7. Niniejszy Konkurs nie jest w żaden sposób organizowany, sponsorowany, przeprowadzany ani popierany przez serwis Instagram ani z nim związana.
   8. Podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za przeprowadzenie Konkursu jest Organizator, a Uczestnicy wyrażają zgodę na zwolnienie serwisu Instagram z odpowiedzialności mogącej powstać w związku z organizowaniem Konkursu.
   9. Zmiana Regulaminu wymaga opublikowania i poinformowania Uczestników o dokonanych przez Organizatora zmianach. Zmiany mogą być dokonywane wyłącznie z przyczyn dostosowania Regulaminu do norm obowiązujących przepisów prawa.   Koszyk

   Twój koszyk jest pusty.

   Dokonaj swoich pierwszych zakupów

   Zapisz się do naszego newslettera
   i bądź z nami na bieżąco

   Zgarnij -10% rabatu na zakupy!